Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle coachingtracjecten, workshops, trainingen, opleidingen en diensten verzorgd door Lenie Verhelst.

Artikel 2: Doel

Coaching diensten aangeboden door Lenie Verhelst zijn bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling. Ze zijn in geen enkel geval bedoeld als vervanging van professionele therapeutische of medische hulp.

Artikel 3: Aanmelden

3.1. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.lenieverhelst.be.

3.2. Elke inschrijving of bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm, waaronder facebook, whatsapp, sms, … geldt effectief als inschrijving of bestelling en brengt altijd betalingsverplichting met zich mee.

3.3. Een inschrijving is definitief na betaling.

Artikel 4: Annulatie

4.1.  Coachingafspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd. Enkel wanneer de klant niet op de afspraak komt zonder vooraf te annuleren wordt het volledige bedrag aangerekend.

4.2. Opdrachten die voor de start van de uitvoering worden geannuleerd worden voor 30% van het overeengekomen bedrag aangerekend. Bij annulatie na de start van de uitvoering is het volledige afgesproken bedrag verschuldigd.

4.3. Bijdragen voor een lidmaatschap worden niet teruggestort.

4.4. Bij annulatie door Lenie Verhelst wordt het voorafbetaalde bedrag integraal teruggestort. Een annulatie kan het gevolg zijn van onvoldoende inschrijvingen of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

5.1. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Lenie Verhelst (vermeld op alle facturen, offertes en website). Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.

5.2. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.

5.3. Facturen worden altijd via email verstuurd.

5.4. Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd als die niet binnen acht dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent.

Artikel 6: Klachten en garantie

6.1. Ben je niet tevreden van de dienstverlening? Dan horen wij graag zo snel mogelijk wat we beter kunnen doen.

6.2.    Om gebruik te maken van de “niet goed geld terug garantie” meldt je dit direct na het coachinggesprek of ten laaste aan het einde van de eerste opleidingsdag. Lenie Verhelst stort dan zonder vragen zo snel mogelijk uw geld terug, uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na de aanvraag.

Artikel 7: Geheimhouding

Lenie Verhelst verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennisgenomen. Wanneer er sprake is van bezorgdheid over het welzijn van de klant of derden bespreekt Lenie Verhelst deze zorg. Bij acute dreiging of onveiligheid wordt dit ook gemeld bij de betreffende instanties.
Lenie Verhelst neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de klant te beschermen.

Artikel 8: Wijzigingsbeding

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden vooraf met de klant besproken.

Artikel 9: Geschillen
In geval van geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Laatste wijzigingsdatum 02/09/2021
© 20121  door Lenie Verhelst